Algemene Voorwaarden

Monica Job – Onderdeel van Job& Zo

KvK 24421426

BTW NL072420248B01

Rotterdam

*Begrippen Algemene Voorwaarden*

Monica Job – Job & Zo, verder te noemen MJ, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24421426 en levert diensten op het gebied van advies & begeleiding, workshops & trainingen.

Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan MJ heeft verstrekt, dan wel haar haar eventuele rechtsopvolger (s).

De klant of client is de persoon of personen ten behoeven van wie MJ haar diensten verleent.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met MJ.

MJ behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

*Voorwaarden deelname coaching programma’s*

In mijn programma’s deel ik mijn kennis, mijn ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven of bedrijf genereert. Ik sta binnen de grenzen gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website van/bij de verschillende programma’s.

Al het content in de programma’s, video’s & werkboeken blijven eigendom van MJ. Het is niet toegestaan deze zonder toestemming te verspreiden. 

Je ontvangt jouw eigen inlogcodes, zodat je ten alle tijden bij de content van de programma’s kunt.

*Inschrijf en betalingsvoorwaarden*

Na je inschrijving/ akkoordverklaring, dan wel via mail en- of via de telefoon; ontvang je een email met bevestiging van je inschrijving voor het coachingspakket/programma, de factuur en de algemene voorwaarden. De coachingssessies via Zoom worden voor aanvang van het coachingspakket ingepland in onderlinge overeenstemming. Je dient 50% van de totale factuur binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij dit nader is overeengekomen.

Let wel, je inschrijving is ten alle tijden bindend. Ook wanneer er onderling is afgesproken om op een later tijdstip (gedurende het eerste deel van het traject ) de factuur te voldoen. Indien je annuleert, op welk moment dan ook in de samenwerking, vindt er geen restitutie plaats. Indien het coachingspakket door onvoorziene omstandigheden van MJ niet kan worden aangeboden aan de klant, de klant reeds heeft betaald en de coaching nog niet van start is gegaan, dan wordt het reeds betaalde bedrag volledig gerestitueerd. Is er sprake van een tussentijdse opzegging, dan dient er betaald te worden tot en met de maand, waarin de opzegging schriftelijk plaatsvond.

*Wettelijke bedenktermijn*

Er is een wettelijke bedenktermijn van digitale producten van 14 dagen. In deze 14 dagen mag je je geld terug vragen zonder opgaaf van redenen. Hierna is het niet meer mogelijk om tussentijds te stoppen met een product, zonder alsnog het volledige overeengekomen bedrag te voldoen. Uiteraard is het mogelijk om er voor te kiezen om een programma niet te volgen of geen gebruik te maken van een product, maar daarmee vervalt de betalingsverplichting niet. Op live dagen en events geldt geen niet goed geld terug garantie.

*Tarieven, Kosten & Prijzen*

In de offerte van MJ staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door MJ voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

De door MJ opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan MJ te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

*Facturering & Betalingsvoorwaarden*

In de offerte van MJ staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door MJ voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

De door MJ opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan MJ te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

*Verstuurde facturen*

Reeds verstuurde facturen, dienen ten alle tijden betaald te worden. Zodra de factuur verstuurd is, is het niet mogelijk om deze te annuleren.

*Annuleringsvoorwaarden*

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van MJ, niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

* Deelname aan workshops: Annuleren van deelname aan de workshop zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de workshop. Annuleren van deelname aan de workshop binnen 72 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de workshop.

* Deelname aan events:  Bij een annulering i.v.m. Privé omstandigheden zoals een begrafenis, ziekte etc. kun je in overleg gebruik maken van de mogelijkheid om voor het door jou geïnvesteerde bedrag in de vorm van een coachingssessie of een ander gelijkwaardig product/dienst af te nemen.  Je inschrijving is definitief zodra je hebt betaald.

* Incompany workshops of presentaties: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie

* Presentatie of workshop in beheer van opdrachtgever: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie.

* Coachingstrajecten/ deelname aan programma’s: na akkoordverklaring, ook via de mail en- of telefonische toezegging, ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

* Incompany trajecten: na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten

* Deelname aan Business Retraites: Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de bijeenkomst wordt € 3,50 p.p.p.d. in rekening gebracht. Bij annulering tussen 6 weken en 3 weken voor aanvang van de bijeenkomst wordt 50% van de afgesproken arrangementsprijs in rekening gebracht. Bij annulering tussen 3 en 1 week voor aanvang van de bijeenkomst wordt 75% van de afgesproken arrangementsprijs in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de bijeenkomst wordt 90% in rekening gebracht.

 *Privacy*

MJ gaat ten alle tijden vertrouwelijk om met alle gegevens die verwerkt worden tijdens de samenwerking. Dit blijft ook na beëindiging van de samenwerking van kracht. MJ is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden.

MJ houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie/ AVG wet en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht.

De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

*Aansprakelijkheid*

MJ en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens MJ geleverde zaken en/of diensten

Daarnaast is MJ nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op MJ rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis.

*Inspanningsverplichting*

MJ, zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat MJ niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Als je nog vragen hebt, stuur dan gerust een e-mail naar info@monicajob.nl

www.monicajob.nl